Polisi Preifatrwydd ar gyfer Bearing1

Yn Bearing1, sy'n hygyrch o https://bearing1.eu, un o'n prif flaenoriaethau yw preifatrwydd ein hymwelwyr. Mae’r ddogfen Polisi Preifatrwydd hon yn cynnwys mathau o wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i chofnodi gan Bearing1 a sut rydym yn ei defnyddio.

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein Polisi Preifatrwydd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Mewngofnodi Ffeiliau

Mae Bearing1 yn dilyn gweithdrefn safonol o ddefnyddio ffeiliau log. Mae'r ffeiliau hyn yn logio ymwelwyr pan fyddant yn ymweld â gwefannau. Mae pob cwmni cynnal yn gwneud hyn ac yn rhan o ddadansoddeg gwasanaethau cynnal. Mae'r wybodaeth a gesglir gan ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad ac amser, tudalennau cyfeirio/allan, ac o bosibl nifer y cliciau. Nid yw'r rhain yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol. Pwrpas y wybodaeth yw dadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r wefan, olrhain symudiadau defnyddwyr ar y wefan, a chasglu gwybodaeth ddemograffig.

Cwcis a Bannau We

Fel unrhyw wefan arall, mae Bearing1 yn defnyddio 'cwcis'. Defnyddir y cwcis hyn i storio gwybodaeth gan gynnwys dewisiadau ymwelwyr, a’r tudalennau ar y wefan y mae’r ymwelydd wedi cyrchu neu wedi ymweld â nhw. Defnyddir y wybodaeth i wneud y gorau o brofiad y defnyddwyr trwy addasu cynnwys ein tudalen we yn seiliedig ar fath porwr ymwelwyr a/neu wybodaeth arall.

Polisïau Preifatrwydd

Gallwch edrych ar y rhestr hon i ddod o hyd i'r Polisi Preifatrwydd ar gyfer pob un o bartneriaid hysbysebu Bearing1.

Mae gweinyddwyr hysbysebion trydydd parti neu rwydweithiau ad yn defnyddio technolegau fel cwcis, JavaScript, neu Beacons Gwe a ddefnyddir yn eu priod hysbysebion a dolenni sy'n ymddangos ar Bearing1, a anfonir yn uniongyrchol i borwr defnyddwyr. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Defnyddir y technolegau hyn i fesur effeithiolrwydd eu hymgyrchoedd hysbysebu a/neu i bersonoli'r cynnwys hysbysebu a welwch ar wefannau yr ymwelwch â hwy.

Sylwch nad oes gan Bearing1 fynediad na rheolaeth dros y cwcis hyn a ddefnyddir gan hysbysebwyr trydydd parti.

Trydydd Parti Polisïau Preifatrwydd

Nid yw Polisi Preifatrwydd Bearing1 yn berthnasol i hysbysebwyr neu wefannau eraill. Felly, rydym yn eich cynghori i ymgynghori â Pholisïau Preifatrwydd priodol y gweinyddwyr hysbysebion trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach. Gall gynnwys eu harferion a chyfarwyddiadau ynghylch sut i optio allan o rai opsiynau.

Gallwch ddewis analluogi cwcis trwy eich opsiynau porwr unigol. I wybod gwybodaeth fanylach am reoli cwcis gyda phorwyr gwe penodol, gellir dod o hyd iddi ar wefannau perthnasol y porwyr. Beth yw Cwcis?

Gwybodaeth i Blant

Rhan arall o'n blaenoriaeth yw ychwanegu diogelwch i blant wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. Rydym yn annog rhieni a gwarcheidwaid i arsylwi, cymryd rhan, a / neu fonitro ac arwain eu gweithgaredd ar-lein.

Nid yw Bearing1 yn casglu unrhyw Wybodaeth Bersonol Adnabyddadwy gan blant o dan 13 oed yn fwriadol. Os ydych chi'n meddwl bod eich plentyn wedi darparu'r math hwn o wybodaeth ar ein gwefan, rydym yn eich annog yn gryf i gysylltu â ni ar unwaith a byddwn yn gwneud ein gorau glas i gael gwared ar unwaith gwybodaeth o'r fath o'n cofnodion.

Polisi Preifatrwydd Ar-lein yn unig

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n gweithgareddau ar-lein yn unig ac mae’n ddilys i ymwelwyr â’n gwefan o ran y wybodaeth y maent yn ei rhannu a/neu ei chasglu yn Bearing1. Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw wybodaeth a gesglir all-lein neu drwy sianeli heblaw'r wefan hon.

Caniatâd

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi drwy hyn yn cydsynio i'n Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i'w Delerau ac Amodau.